จ.จันทบุรีจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ วันสำคัญของชาติเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6วันวชิราวุธ

รูปข่าว : ไขข้อข้องใจ วางแผน "แหกคุก" มีความผิดหรือไม่

 21 พ.ย.66 ที่วัดบ้านโคก หมู่ 4 ตำบลขุนซ่อง อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี นายธวัชชัย นามสมุทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในวัน คล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า หรือ วันวชิราวุธ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ จิตอาสา 904 จิตอาสาพระราชทาน เยาวชนนักเรียน นักศึกษา และประชาชนจิตอาสา ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมากทั้งนี้ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน จังหวัดจันทบุรีร่วมกับศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน อำเภอแก่งหางแมว ได้น้อมนำแนวทางของโครงการจิตอาสาพระราชทาน ในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวจัดกิจกรรมจิตอาสาในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง

โดยในวันนี้ได้เชิญชวนจิตอาสาพระราชทานและประชาชนจิตอาสาตลอดจนภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมจิตอาสาเป็นการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์จิตอาสาพัฒนาศาสนสถานปรับปรุงภูมิทัศน์ตัดแต่งกิ่งไม้ ตัดหญ้า เก็บขยะ และทำความสะอาดรอบบริเวณวัดให้สวยงาม ร่มรื่น ส่งเสริมความสมัครสมานสามัคคีของพสกนิกรทุกหมู่เหล่าในการร่วมกันบำเพ็ญกิจกรรมสาธารณประโยชน์ทำความดีด้วยหัวใจพัฒนาชุมชนในพื้นที่ต่าง ๆบรรเทาความเดือดร้อนและแก้ไขปัญหาให้แก่เพื่อนร่วมชาติทำให้ประเทศชาติมั่นคงประชาชนมีความสุขถวายเป็นพระราชกุศล และแสดงออกถึงความจงรักภักดี ตลอดจนร่วมกันทำความดีบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ต่อส่วนรวม

น้อมนำพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อันมีใจความว่า “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข แก้ไขในสิ่งผิดสืบสานในพระราชปณิธาน ภายใต้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวในการปฏิบัติหน้าที่ และดำรงตนเพื่อสร้างประโยชน์สุขแก่ประเทศชาติพร้อมทั้งยึดมั่นปฏิบัติตนเป็นคนดีเพื่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์สืบไป

 

Cr : ส.ปชส.จันทบุรี

#NBTจันทบุรี #NBTภาคกลาง #ข่าวช่อง11 #NBTCentral11

แท็ก