ไขข้อข้องใจ วางแผน "แหกคุก" มีความผิดหรือไม่

ไขข้อข้องใจ วางแผน "แหกคุก" มีความผิดหรือไม่

รายชื่อถวายพระพรวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาพระบรมราชินี ๓ มิ.ย. ๒๕๖๕

รายชื่อถวายพระพรวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดา 
พระบรมราชินี ๓ มิ.ย. ๒๕๖๕
วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕
๑. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงตะวันออก
https://youtu.be/B8otTG9fYPs
๒. จังหวัดจันทบุรี
https://youtu.be/zp0Odo3F-ao
๓. เหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรี
https://youtu.be/CH73cHI6O5Q
๔. มณฑลทหารบกที่ ๑๔
https://youtu.be/RaKvP44KxN0
๕. สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค ๒
https://youtu.be/qP9rJ-dB-FM
๖. หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง
https://youtu.be/g1l4Zn24y2s
๗. ทัพเรือภาคที่ ๑
https://youtu.be/WfJt1ZQhM2w
๘. หน่วยงานสังกัดกระทรวงการคลัง
https://youtu.be/eWRG1AL6LN0
วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕
๙.โรงเรียนศรียานุสรณ์
https://youtu.be/7yzmFM7YALY
๑๐.ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๒
https://youtu.be/RXfjPBvEfQk
๑๑.โรงพยาบาลกรุงเทพ
https://youtu.be/H30k-zmb20E
๑๒.ศูนย์อนามัยที่ ๖ 
https://youtu.be/uaO3XXHF55k
๑๓.องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี
https://youtu.be/0B8cd3euvHU
๑๔.โรงเรียนสฤษดิเดช
https://youtu.be/OjY5XMv0eOU
๑๕.กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด
https://youtu.be/4-gIucy-WKM
๑๖.เมืองพัทยา
https://youtu.be/0Fjq0vyJ2mY
๑๗.โรงพยาบาลสิริเวชจันทบุรี
https://youtu.be/tb9C2EHvg0s
๑๘.เรือนจำจังหวัดจันทบุรี
https://youtu.be/PBNochOFMhM

วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕
๑๙. โรงพยาบาลพระปกเกล้าจันทบุรี
https://youtu.be/Tg1MhHoUhuM
๒๐. สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๒ 
https://youtu.be/D51L6rrg2IE
๒๑. วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี
https://youtu.be/10rsAtE09K8
๒๒. สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จันทบุรี
https://youtu.be/l2vN-zH5Xfc
๒๓. ศาลปกครองระยอง
https://youtu.be/3lul1-2rG4s
๒๔. คณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดชลบุรี
https://youtu.be/buidom5Lf5M
๒๕. ศาลแรงงานภาค ๒
https://youtu.be/rgIyQn1OIEw
๒๖ สโมสรไลออนส์สากลภาค ๓๑๐ ซี
https://youtu.be/DR-7_Cp59IM
๒๗. มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
https://youtu.be/aeRrMZqNKIw
๒๘. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต ๑
https://youtu.be/e7HvzKmdy2k
๒๙. คณะกรรมการพัฒนาสตรีภาคกลาง
https://youtu.be/Pv0Ln_s0J14

วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕
๓๐.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดจันทบุรี
https://youtu.be/p0xWv5ichHk
๓๑.โรงเรียนตังเอ็ง
https://youtu.be/czf6NQN5StE
๓๒.จังหวัดสระแก้ว
https://youtu.be/0L4FJ5pHwIw
๓๓.เหล่ากาชาดจังหวัดสระแก้ว
https://youtu.be/pvDReYrzZYc
๓๔.มลฑลทหารบกที่ ๑๙
https://youtu.be/CPXrnV0mvHw
๓๕.สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๖ จังหวัดชลบุรี
https://youtu.be/R0Rb3Fkywps
๓๖.ฐานทัพเรือสัตหีบ
https://youtu.be/uy8QYPXT8vs
๓๗.มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สระแก้ว
https://youtu.be/spz4qu9RcbA
๓๘.จังหวัดระยอง
https://youtu.be/K-AWkwRRUOc
๓๙.เหล่ากาชาดจังหวัดระยอง
https://youtu.be/W55RXJRFoiU
๔๐.โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี
https://youtu.be/5MgVPxUvvCE

วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕
๔๑.จังหวัดตราด 
https://youtu.be/AdMxD5XD6dk
๔๒.เหล่ากาชาดจังหวัดตราด
https://youtu.be/5f5cYYjqMqE
๔๓.องค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด
https://youtu.be/9GLdA0proKA
๔๔.องค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา
https://youtu.be/mZWDjXrm8Ww
๔๕.องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี
https://youtu.be/L1Xl4XTTQ6I
๔๖.ชมรมแม่ดีเด่นแห่งชาติประจำจังหวัดระยอง
https://youtu.be/Rk4er2t4Z2M
๔๗.กองบัญชาการช่วยรบที่ ๑ ค่ายพนัสบดีศรีอุทัย
https://youtu.be/RpqNG5GxXy4
๔๘.สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดภาค ๗
https://youtu.be/FEppKvDVuH0
๔๙.สำนักประชาสัมพันธ์เขต ๗
https://youtu.be/wTi8zOUJFCw
๕๐.สำนักงาน กสทช. เขต ๑๒
https://youtu.be/MI0yVWkjP6A 
๕๑.ศาลอุทธรณ์ภาค ๒
https://youtu.be/N_YS5dg9jAI

วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕
๕๒.โรงเรียนบ้านช่องกะพัด
https://youtu.be/u12FaWCwLB8
๕๓. ศาลจังหวัดตราดและศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตราด
https://youtu.be/-RsZr2l21Lw
๕๔. จังหวัดชลบุรี
https://youtu.be/pIR3KN89po0
๕๕. เหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี
https://youtu.be/jUmPHewoGrw
๕๖. โรงเรียนบางกะจะ
https://youtu.be/2Hp_RDiohkI 
๕๗. สภาวัฒนธรรมจังหวัดปราจีนบุรี
https://youtu.be/uxAYIamVLIA
๕๘. ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดจันทบุรี 
https://youtu.be/nz-55Shy5ZM
๕๙. สตรีอาสาสมัครรักษาดินแดนจังหวัดตราด
https://youtu.be/xw0h8UnoCDY
๖๐. สมาคมสตรีอาสาพัฒนาจันทบุรี
https://youtu.be/bJZs14q7kWc
๖๑. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
https://youtu.be/eDTRCtH_E6w
๖๒. องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี
https://youtu.be/axS-JqGGAIQ

วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕
๖๓.กองเรือยุทธการ
https://youtu.be/dJzlP4RJwRc

แท็ก