ทันข่าวเด่น

แขวงทางหลวงจันทบุรี จัดประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชน ก่อนดำเนินโครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน งานก่อสร้างเพิ่มช่องจราจร ทางหลวงหมายเลข 3149 ตอนพลิ้ว-แหลมสิงห์ ระยะทาง 0.685 กิโลเมตร ด้วยเงินงบประมาณ 35 ล้านบาท หอการค้า จ.จันทบุรี เปิดตัวกางเกงจันท์ “Chanthaburi Original” โดยร่วมกับแบรนด์แฟชั่นชั้นนำ นำคำขวัญของ จ.จันทบุรี และกระต่ายแสนน่ารัก วางลวดลายลงบนกางเกงอย่างลงตัว ยกระดับมูลค่าสินค้าสูงกว่า 300 % วันจันทร์ที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๑๔.๓๐ น. รัฐบาลจัดแถลงข่าวพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุของพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะ จากสาธารณรัฐอินเดีย มาประดิษฐานเป็นการชั่วคราว ณ ประเทศไทย โดยมีนายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรร มาถึงจังหวัดสกลนคร แล้วต้องกราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง นายกรัฐมนตรี กราบนมัสการองค์พระธาตุเชิงชุมและไหว้หลวงพ่อพระองค์แสน ณ วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร ถ่ายรูปอย่างเป็นกันเองกับนางรำที่มาต้อนรับ

25 ก.พ. 2567, 11:06

เกี่ยวกับเรา

    สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย(สทท.) จังหวัดจันทบุรี หรือ ช่อง 11 จันทบุรี หรือ NBT จันทบุรี เป็นหน่วยงานในสังกัดสำนักประชาสัมพันธ์เขต 7 กรมประชาสัมพันธ์ ก่อตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกา การแบ่งส่วนราชการกรมประชาสัมพันธ์ เมื่อปี พ.ศ.2540 เป็นหน่วยงานสื่อสารมวลชนของภาครัฐ ในสังกัดกรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี ที่มีภารกิจหลักเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารจากภาครัฐไปสู่ประชาชน ทำหน้าที่เป็นช่องทางในการรับฟังข้อคิดเห็นจากประชาชนในภูมิภาคไปสู่รัฐบาลและหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการผลิตและนำเสนอรายการข่าวทางวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยรวมถึงรายการด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม เริ่มออกอากาศโทรทัศน์ภาคพื้นดิน ในระบบอนาล็อก ครั้งแรก เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2541 ณ ห้องส่งชั่วคราว สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย (สวท.) จังหวัดระยอง ตำบลน้ำคอก อำเภอเมือง จังหวัดระยอง